ANBI gegevens van de Stichting de Oude Mis

Fiscaal nummer: 8062.04.989

Contact adres: T Peppelplantsoen 9, 5702 DS Helmond.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Eerw.Heer D.J. Schneider
Secretaris/Penningmeester: Mevr. M.P.M. van der Horst

1. Doelstelling:
De doelstelling is in de statuten omschreven als volgt:
Het ondersteunen van charitatieve doelen, priesters, instellingen, groeperingen, en gemeenschappen, die zich bezig houden met de verdediging
en het herstel van het totale traditionele geloof en het traditionele erfgoed van de Rooms Katholieke Kerk in wier liturgie duidelijk hun
onvoorwaardelijke gehechtheid aan de Rooms Katholieke traditie wordt uitgedrukt, zoals gecodificeerd door de heilige paus
Pius V, zoals gevraagd door het Concilie van Trente en waarvan de liturgische tekst laatstelijk is uitgegeven in het Missale Romsnum van 1962.

2. Het actuele beleid.
Het ondersteunen van priesters, in overeenstemming met het doel der stichting.

3 Activiteiten / werkzaamheden binnen het actuele beleid zijn:
Het aankopen van liturgische artikelen, benodigd om een kerk of kapel in te richten.

4 Fondsenverwerving.
De stichting verkrijgt haar fondsen uit schenkingen, legaten en erfstelling.

5 Beheer Fondsen.
De ontvangen fondsen worden geplaatst op een bankrekening.
Van die bankrekening worden de exploitatiekosten betaald.
Voor zover er fondsen overblijven worden deze gereserveerd voor toekomstige grote uitgave en op een spaarrekening geplaatst .

6 Beloningsbeleid.
Alleen de gemaakte kosten worden vergoed.

 

 

Terug naar catholica.nl